Legislativa

Stanovy

 
Stanovy Rodinného centra Lodička


Registrováno u Městského soudu v Praze 1.1.2014, spisová značka L13648

Název spolku:  Rodinné centrum Lodička, z. s.

Sídlo:               Topolová 405, 251 63 Strančice

IČ:                    26625890

Cíl činnosti:

Rodinné centrum Lodička, z. s.  je dobrovolné sdružení, volně otevřené pro nové příchozí. Jeho hlavním cílem je vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se spolek orientuje především na budování mateřského a rodinného centra, organizování dětských rodinných programů, řešení sociálních otázek, sociální poradenství a vzdělávání.

Orgány sdružení:

Nejvyšším orgánem je Valná hromada členů spolku. Svolávána je tajemníkem spolku a schází se minimálně jedenkrát ročně. Valná hromada prodiskutovává především problémy týkající se spolku a jeho činnosti.

Výkonným orgánem spolku je tříčlenný tým, který je tvořen předsedou, tajemníkem a jednatelem.

Hlavním úkolem výkonného orgánu je organizace a koordinace činnosti spolku. Jednat jménem spolku ve všech věcech mají právo členové výkonného orgánu nebo těmito členy, pro konkrétní úkol, společně písemně pověřený člen spolku. Členové výkonného orgánu nebo takto pověřený člen spolku jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně.

Výkonnému orgánu přísluší rozhodovat o změně stanov a řádu spolku. Žádný z členů výkonného orgánu nemá právo sám o sobě měnit stanovy a řád spolku. Stanovy a řád spolku mohou být změněny pouze na základě hlasování členů výkonného orgánu v minimálním poměru 2:1. Hlasy členů výkonného orgánu mají stejnou váhu.

Členové výkonného orgánu spolku mohou disponovat finančními prostředky spolku pouze v jeho prospěch. Předseda je povinen zajistit vedení řádného účetnictví.

V případě ukončení činnosti jednoho člena výkonného orgánu, zbylí dva jmenují náhradníka z členů spolku. Náhradník se stává členem výkonného orgánu písemným přijetím jmenování.

Členství, práva a povinnosti členů spolku:

Členem spolku se může stát každý zájemce starší 18 let, který požádá tajemníka o registraci. Členství je ukončeno buď dobrovolným vystoupením ve formě oznámení tajemníkovi spolku, nebo nesplněním povinností členů spolku. Členové spolku mají právo se zúčastňovat akcí, které Rodinné centrum Lodička pořádá, a nahlížet do účetnictví spolku. Povinností členů je dodržování stanov a řádu spolku a placení členských příspěvků.

Zásady hospodaření:

Rodinné centrum Lodička, z. s.  je nezisková organizace, jejíž činnost je částečně financována z financí získaných vlastními aktivitami (např. placené kurzy, přednášky, burzy oblečení atd.), z prostředků a dotací obce, částečně ze získaných sponzorských darů. Jedná se o spolek pracující na principu svépomoci, tzn. že veškerá činnost ve spolku je dobrovolná. Členské příspěvky a dobrovolné příspěvky návštěvníků mateřského a rodinného centra budou užívány k zajištění a zlepšení další činnosti tohoto centra.

V případě zániku spolku bude provedeno majetkové vypořádání a případné finanční rezervy budou darovány jinému mateřskému centru na území České republiky.

Ve Všechromech dne 2.6.2016