Návštěvní řád

Základní ustanovení

Rodinné centrum Lodička, z.s. Topolová 405 251 63 Strančice IČO: 26625890 jako organizátor  vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.
 

Vstupem na akci návštěvník potvrzuje, že bezpodmínečně:

 • Do prostoru akce vstoupí po zaplacení vstupného, po kontrole zaplacené vstupenky a nalepení identifikačního náramku. Je li akce zpoplatněna.
 • Souhlasí, se zpracováním a evidencí osobních údajů.
 • Souhlasí se zveřejňováním multimediálních materiálů, na kterých je návštěvník zaznamenán.
 • Prohlašuje, že je řádně informován o všech skutečnostech a ustanovení nařízení EU – GDPR.
 • Souhlasí s návštěvním řádem.

Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech osob, kteří vstupují do areálu, který je tvořen:

 • vymezeným oploceným prostorem pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určeným pro návštěvníky,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro umělce a zvané hosty,
 • vymezeným oploceným prostorem určeným pro technické zázemí organizátora,
 • vymezeným neoploceným prostorem určeným pro parkování vozidel návštěvníků,
 • přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami, a které jsou ve správě organizátorů.
 
Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany majetku a know-how uvnitř v jeho oplocených prostor.
 
Každý návštěvník svým vstupem do areálu valu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 
Každá osoba vstupující do areálu akceu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akceem, pořadatelem a jejich partnery.
 
Prostor pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky bude 30 minut po ukončení programu uzavřen a vyklizen. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout výzvy bezpečnostní služby a uvedený prostor opustit.
 

Organizační opatření

Vstupovat a pobývat v areálu mohou návštěvníci pouze na základě předložené vstupenky, opravňující je ke vstupu na akci, přičemž při prvním vstupu do areálu je návštěvník na základě předložené vstupenky označen bezpečnostní službou příslušným identifikačním náramkem. Vstupovat do areálu je možné pouze v místech k tomu určených.
 
Na požádání pořadatele, pracovníka bezpečnostní služby je návštěvník akce povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem. Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu je povinen bezodkladně opustit oplocené prostory areálu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.
 
Organizátoři akce si vyhrazují právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími předpisy organizátora upravujícími provoz areálu, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů bezpečnostní služby nebo pracovníků požárního dozoru a rovněž i osobu, která obtěžuje ostatní návštěvníky, tropí výtržnosti nebo ničí majetek.
 
Každý návštěvník vstupující do areálu souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany bezpečnostní služby osobní kontrola a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu do areálu.
 
Za osobní věci návštěvníků organizátoři neručí.
 
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
 

Povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
 
Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.
 
Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny pořadatelů, pracovníků bezpečnostní služby, požárního dozoru, přítomné zdravotní služby apod.
 

Zákazy

Bez písemného povolení organizátora je v celém areálu přísně zakázáno:

 • manipulovat s otevřeným ohněm, používat přenosné grily a tlakové lahve s hořlavými plyny,
 • prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu,  apod.,
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající akce.
 

V celém areálu (tj. včetně obslužných ploch a ploch určených k parkování vozidel a stanování) je zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),
 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,
 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,
 • vstupovat se psy a s jinými zvířaty,
 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,
 • vnášet a používat pyrotechniku,
 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,
 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,
 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,
 • stanovat nebo nocovat
 • vnášet neskladné či objemné předměty, a to včetně velkých batohů a tašek
 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

Ochrana zdraví a bezpečnost

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pracovníkům bezpečnostní služby a pracovníkům požárního dozoru.
 
Bezpečnostní služba a pracovníci požárního dozoru jsou oprávněni vydávat závazné pokyny k bezproblémovému průběhu akce v rozsahu svých kompetencí.
 
Zdravotnická asistence přítomná v oploceném prostoru pro kulturní produkci, občerstvení a doplňkový prodej určený pro návštěvníky poskytuje pouze základní a akutní ošetření. Podle potřeby zprostředkuje převoz zraněného do nejbližšího nemocničního zařízení anebo na místo, kde bude předán do péče zdravotnické záchranné službě.
 
Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů a příkazů výše uvedených osob a respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu.
 

Linky tísňového volání v případě nouze:

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS)
 
158 – Policie
 
150 – Hasiči
 
155 – Zdravotnická záchranná služba
 
V případě nouze se obraťte na kteréhokoliv pracovníka organizátora nebo přímo na přítomnou zdravotní asistenci.
 

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Vstupem do areálu návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 
Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.
 
Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.
 
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.).
 
Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.