Podmínky pro prodejce

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI PRO PRODEJCE

na akci pořádané Rodinným centrem Lodička

I. Pořadatel akce:

Rodinné centrum Lodička, z.s.
Topolová 405, 251 63 Strančice
IČO: 26625890
Č. účtu: 2000726978
Banka: Fio 2010

Zástupce pořadatele:

Michaela Hupcejová
Tel:        +420732161706
E-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II. Přihlášky a přidělení ploch.

Závazná přihláška k účasti - formou elektronické přihlášky se souhlasem podmínek účasti vystavovatelů je pro vystavovatele a prodejce závazná. Organizátor akce rozhoduje o přijetí přihlášky a přidělení plochy a rozměrů výstavní plochy a zpřístupnění v termínu uvedeném v pokynech k příjezdu. Organizátor si vyhrazuje právo změny umístění expozice.

III. Cena za pronájem místa.

Před akcí je vystavovatel povinen uhradit registrační/rezervační poplatek – cenu za výstavní plochu organizátorovi. Cena zahrnuje podíl na pronájmu majitele plochy, přípravu ploch a závěrečný základní úklid výstavních ploch.

a) Cena za poskytnutí výstavní - prodejní plochy je stanovena organizátory akce, se kterou je vystavovatel seznámen předem a souhlasí s ní.

Prodejce, vystavovatel ze Strančic:                  200,- Kč
Prodejce, vystavovatel (řemeslník):                 500,- Kč
Prodejce, vystavovatel (občerstvení a nápoje): 1000,- Kč
Připojení do rozvodné soustavy 230V - 400V:   500,- Kč

b) Forma úhrady – hotově na místě před začátkem akce, předem na účet.
c) Po vyplnění, přihlášení a potvrzení účasti vám organizátor pošle potvrzení.
d) Po připsání platby na účet organizátora bude zaslán doklad o přijaté platbě,
e) Jestliže vystavovatel (prodejce) písemně neoznámí týden před akcí svoji neúčast, je povinen uhradit 50 % poplatku za rezervaci místa výstavní plochy.
f) Výstavní plocha je přidělena organizátorem dle schématického plánku akce vystavovateli při příjezdu.
g) Vystavovatel nesmí plochu přenechat jiné osobě nebo obsadit větší prostor bez vědomí organizátora.

IV. Exponáty, výrobky a produkty.

Exponátem se rozumí předmět (výrobek, produkt, zboží), který je závazně přihlášen k vystavení nebo prodeji.
a) Vystavovatel, prodejce je oprávněn prezentovat pouze exponát, jehož je vlastníkem nebo výrobcem podle živnostenského listu. Exponáty musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži.
b) Návoz a odvoz exponátu se řídí pokyny Organizátora akce. Není přípustné odvážet exponáty před během konání akce.
c) Organizátor nezodpovídá za ztrátu nebo zničení a poškození vystavovaného exponátu před zahájením, během akce i po skončení.

V. Výstavba a demontáž mobiliáře, parkování.

Termíny instalace a demontáže mobiliáře, stánků a potřeb a provozní dobu expozic určuje „Organizátor akce“.
Vystavovatel se řídí pokyny organizátora při příjezdu a odjezdu v areálu.
a) Parkování doprovodných a zásobovacích vozidel je určeno a vyhrazeno Organizátorem akce mimo areál.
b) Po instalaci mobiliáře a vyložení zboží je nutno příjezdové místo a areál opustit 30 min před začátkem akce. Odvézt zásobovací vůz na parkovací stání.
c) Autem se v areálu při zavážení a odvážení materiálu jezdí pouze po zpevněných plochách.
d) Vystavovatel zodpovídá za veškeré plochy, vč. zapůjčeného stánku a mobiliáře, které mu byly pronajaty a vrátit je po skončení akce nepoškozené.

VI. Propagace, inzerce a souhlas se zpracováním osobních a multimediálních materiálů, fotografie, audio a video záznam

a) Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky a exponáty pouze ve vlastní expozici, nebo ploše schválené organizátorem akce.
b) Na hranici stánku nesmí být překročena hladiny hluku 70dB ve smyslu o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací.
c) Hudební produkci má vystavovatel povinnost vyžádat schválení příslušného správce autorských práv (OSA, INTEGRAM).
d) Umístění poutačů, vylepování reklam na okna, stěny a rozsev letáků není dovolen. Organizátor je oprávněn veškerou neodpovídající reklamu výše uvedenou zakázat a odstranit.
e) Vystavovatel a prodejce souhlasí, se zpracováním a evidencí osobních údajů. Souhlasí se zveřejňováním multimediálních materiálů, na kterých je prodejce a vystavovatel zaznamenán. Prohlašuje, že je řádně informován o všech skutečnostech a ustanovení nařízení EU GDPR.

VII. Podmínky pro využití el. energie poskytované organizátorem, použití otevřeného ohně a využití alternativních zdrojů.

Připojení k rozvodům elektřiny
Na akci organizátor zajišťuje pro vystavovatele a prodejce přívod el. energie, připojení do rozvodné soustavy organizátora je zpoplatněno dle článku III a.
Vystavovatel, který potřebuje el. energii informuje organizátora akce, připojení bez souhlasu je zakázáno. Vystavovatel se zavazuje použít veškeré spotřebiče, zařízení a rozvody s platnou revizní zkouškou a na vyzvání pořadatele, kontrolních orgánů je povinen ji předložit ke kontrole.
 
Provoz elektrocentrály vystavovatele
O použití zařízení pro výrobu el. energie je vystavovatel povinen informovat organizátora.
Za připojení spotřebiče a bezpečný provoz zodpovídá výhradně vystavovatel, nádoby s palivem je povinen umístit do bezpečného místa.
 
Otevřený oheň
Vystavovatel, který potřebuje k provozu tlakové nádoby (PB, helium), nebo otevřený oheň, pro ohřev pokrmů a nápojů je povinen o tom informovat organizátora. Vystavovatel se zavazuje použít veškeré spotřebiče a zařízení s platnou revizní zkouškou a na vyzvání pořadatele, kontrolních orgánů je povinen ji předložit ke kontrole.
Dbát platných bezpečnostních požárních předpisů a dohlížet na otevřený oheň. Vystavovatel s přímým plamenem ohně, musí mít ve vybavení příslušný hasící přistroj.
 
Vystavovatel je povinen dodržovat základní bezpečnostní předpisy.

VIII. Závěrečné ustanovení.

Organizátor v případě porušení bezpečnostních a požárních předpisů je oprávněn ukončit účast vystavovatele bez nároků na náhradu vzniklé škody pro vystavujícího - prodávajícího.
V případě pokud se akce nekoná z důvodů nezaviněných okolností a Organizátor nemůže zahájit Festival, jarmark, trh, nebo pořádá na jiném k tomu vyčleněném místě, je povinen informovat všechny vystavovatele.
Smlouva o účasti zaniká a v tomto případě nepřísluší žádný nárok na úhradu vzniklých škod.
Bude-li na základě organizátora nebo příslušníků státního orgánu nebo záchranných složek vydán pokyn k opuštění a ukončení a vyklizení areálu v důsledku hrozící škody a v důsledku dojde ke škodě na majetku vystavovatele tj. poškození exponátu, nebo odcizení majetku, jedná se o stav krajní nouze a Organizátor nezodpovídá za takto vzniklou škodu. Není-li stanoveno jinak, je Organizátor akce oprávněn v případě závazného porušení těchto smluvních Všeobecných podmínek účasti vyloučit vystavovatele z další účasti na akci. V takovém případě zaniká vystavovateli nárok na náhradu vzniklých škod a vrácení zaplacené ceny. Organizátor akce je povinen seznámit všechny vystavovatele se zněním Všeobecných podmínek účasti a elektronické přihlášky se základními údaji vystavovatele.


Rodinné centrum Lodička z.s. ve Strančicích dne 15. 2. 2019